7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı


Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında 26.03.2020 Tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Kanun, tüm dünyanın ve ülkemizin son günlerde etkisi altında bulunduğu Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirlerin yol açtığı değişiklikler ile birlikte pek çok farklı konuda farklı düzenlemeler içermektedir. Bu kapsamda kaleme aldığımız bu yazımız, 7226 sayılı Kanun ile getirilen ve müvekkillerimizi de yakından ilgilendiren bazı önemli düzenlemeler konusunda bilgilendirici olması amacıyla hazırlanmıştır.More

COVID-19 Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi


T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarihli “Coronavirüs Tedbirleri” konulu genelgesi uyarınca birçok iş yerinin faaliyeti geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Bununla birlikte bazı iş yerleri ise asgari düzeyde de olsa hizmet vermeye devam etmektedir. Covid-19 salgın hastalığının ortaya çıkardığı bu öngörülemez durum, aynı zamanda kira sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin bazı sorunların da ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda kaleme aldığımız bu yazımızda, söz konusu sorunların çözümüne ilişkin bilgilendirmelere yer verilmiştir.More

2/B Arazilerinde Kullanım Kadastrosu İşleminden Doğan Uyuşmazlıklar


Ülkemizde orman vasfını kaybetmiş araziler hakkında uygulamada genellikle 2B ifadesi kullanılmaktadır. Burada kastedilmeye çalışılan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin B bendi uyarınca orman vasfını yitiren ve orman sınırları dışına çıkarılan arazilerdir. Bu tür arazilerin oluşturulmasında amaç, bu arazilerin ülke ekonomisine kazandırılarak bireylerin kullanımına açılmasını sağlamaktır. Çalışma konumuz bahsi geçen yasanın 2/B maddesiyle sınırlı olup aynı yasanın 2/A maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çalışma konumuz dışındadır. Madde metninden de anlaşıldığı üzere 2/A maddesi, henüz işgal edilmemiş olan, ancak tarıma elverişli bulunan yerlerin orman dışına çıkarılmasını; 2/B maddesi ise işgal edilmiş olup, kişiler tarafından üzerinde tarım ve hayvancılık yapılan veya konut inşa edilmiş olan yerlerin orman sınırları dışına çıkarılmasını düzenlemektedir.More

İşçinin Gerçek Ücretinin Tespiti


Uygulamada daha az vergi veya harç ödemek amacıyla ödenen gerçek ücret bordroya yansıtılmamakta ve olduğundan daha düşük gösterilmektedir. Fakat işçinin ücret bordrolarını ihtirazi kayıt koymaksızın imzalaması ödenen gerçek ücretin bu miktarda olduğunu göstermemektedir. Bu durumda işçinin yaptığı işin niteliği, hizmet süresi, iş tecrübesi ile iş yerinin özellikleri, aynı veya benzer işlerde çalışan işçilere ödenen ücretler göz önüne alınarak, alabileceği ücretle ilgili meslek odası veya kuruluşundan yahut işçi veya işveren sendikalarından sorularak ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi gerekmektedir.More

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.”

Molierac

 

Çalışma Saatlerimiz

Bize Ulaşın